Ochrana dat

1. Ochrana dat v kostce

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je sdělíte. To může být, protože. Např. Údaje, které zadáte v kontaktním formuláři.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká jsou vaše práva, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

2. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Poukazujeme na to, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

Armin Probst
Flexineb® Europe
c/o Flexineb® Versandhandel D-A
Marie-Curie-Strasse 5
64823 Groß-Umstadt
Německo

Telefon: +49 6078 393 23 99
E-Mail: kontakt@ihr-produkt.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

Je-li zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, je uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše dotčené osobní údaje, ledaže bychom dokázali prokázat závažné důvody hodné ochrany pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků ( Námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou použity pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení nařízení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tato stránka SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Informace, blokování, mazání a oprava

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování
Recht, die Verarbeitung einzuschränken

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které máme uložené, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání testu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo / dojde nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto mazání omezeno zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše i naše zájmy. Pokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu zpracovává Evropská unie nebo členský stát.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. Sběr dat na našem webu Soubory cookie

Některé webové stránky používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „relační soubory cookie“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud deaktivujete cookies, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Tyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svého webu – k tomu je nutné zaznamenat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři se proto provádí výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotazy e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech osobních údajů z něj vyplývajících (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném Zpracování zaslaných dotazů.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchování – zůstávají nedotčena.

4. Sociální média
Instagramový plugin

Na naší webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah našich stránek se svým profilem Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Plug-in Instagram se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v sociálních médiích.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Pluginy a nástroje
YouTube s rozšířenou ochranou dat

Náš web používá doplňky z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany údajů. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu, než se na něj podívají. Přenos dat partnerům YouTube však není nutně vyloučen rozšířeným režimem ochrany údajů. Bez ohledu na to, zda sledujete video, se tedy YouTube připojuje k síti Google DoubleClick.

Jakmile na našem webu spustíte video z YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto cookies může YouTube přijímat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tato informace může být A. slouží ke sběru statistik videa, zlepšení použitelnosti a prevenci pokusů o podvod Cookies zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

V případě potřeby lze po spuštění videa YouTube spustit další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube je používán v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Fonty Google jsou nainstalovány místně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Google Maps (se souhlasem)

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Z důvodu zajištění ochrany dat na našem webu jsou Mapy Google deaktivovány, když vstoupíte na náš web poprvé. Přímé připojení k serverům Google je navázáno, pouze pokud sami aktivujete Mapy Google (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). To zabrání přenosu vašich dat do Google při prvním vstupu na web.

Po aktivaci uloží Google Maps vaši IP adresu. To se poté obvykle přenese na server Google v USA a tam se uloží. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat po aktivaci Map Google.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Scroll to Top